0

Tom varukorg

Integritetspolicy

Känn dig trygg med Divine Chocolate Scandinavia AB
Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter, och vi samlar enbart de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hålla oss till rådande lagstiftning, för att kunna utföra de tjänster du köper av oss, samt för att ge dig god och fungerande service. De uppgifter vi inte behöver men som du lämnat samtycke till raderas vid begäran eller vid årsskiftet två år efter senaste aktivitet. Du kan givetvis kontakta oss på info@divinechocolate.se om du vill få dina uppgifter ändrade eller borttagna.

Vilka kunduppgifter vi behandlar
Kunduppgifter är information som vi behöver för att kunna genomföra den tjänst du köpt av oss. Exempelvis namn på kontaktperson, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer till kontaktperson, e-postadress till fakturaavdelning eller kontaktperson, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss, när du besöker vår webbplats, samt inloggningsuppgifter, information om din ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar.

Såhär samlar vi in kunduppgifter:
• Uppgifter som du själv lämnar i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, exempelvis när du tecknar avtal, kontaktar kundservice eller när du skriver upp dig för att få nyhetsbrev från oss eller interagerar med oss på sociala medier.

• Uppgifter som skapas automatiskt när du använder vissa av våra tjänster, som exempelvis du skickar e-post, interagerar med oss på sociala medier etc.

• Som vi hämtar från andra källor, register som används för kreditbedömningar och från samarbetspartners.

• Som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Så här använder vi data
Behandlingen av kunduppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Det betyder att behandlingen sker baserat på någon av följande anledningar:

• Behandlingen är nödvändig.

• För att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig och för att vi ska kunna genomföra den tjänst du vill ha av oss.

• Du har samtyckt till behandlingen.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att efterleva lagar
Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter om exempelvis ekonomisk bokföring etc. Den legala grunden för behandlingen är då rättslig skyldighet.

För att fullfölja tjänster ni köpt av oss
Vi behandlar nödvändiga uppgifter för att hantera fakturor och betalningar för våra tjänster, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter, samt för att kunna leverera tjänsten.

För att kommunicera med dig om tjänsterna
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster du köper av oss exempelvis när du kontaktar oss för att få information, göra reklamation etc. Vi behandlar också kunduppgifter för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss, exempelvis genom att styra din förfrågan till rätt avdelning.

För att utveckla nya tjänster
I vissa fall skickar vi ut enkäter med frågor om vår verksamhet för att kunna analysera och förbättra vår service, våra produkter och din upplevelse. Dessa undersökningar är frivilliga, anonymiseras och den data vi samlar in genom dessa sker i samtycke med uppgiftslämnaren.

Vilka vi delar med oss av data till
Vi kommer aldrig sälja uppgifter eller data vidare. Underleverantörer som behandlar data för vår räkning får ta del av viss data som är nödvändig för att tjänsten ska kunna levereras (exempelvis fraktbolag för att de ska kunna slutföra leverans till rätt adress). Vi har fortfarande ansvar för den behandling av dina kunduppgifter som utförs. I dessa fall får underleverantörer inte använda insamlad data för andra ändamål än de som vi anger.

Hur länge vi sparar data
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Därför sparas olika uppgifter olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Vi sparar dina kunduppgifter så länge du är kund hos oss. I vissa fall finns det lagkrav som vi måste följa på att spara uppgifter under längre tid, som exempelvis bokföringslagen som innebär att underlag måste sparas en viss tid. Vi sparar köpuppgifter för faktureringsändamål enligt bokföringslagen. Andra uppgifter raderas vid årsskiftet två år efter senaste aktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, varför vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar information om hur du kontaktar oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar uppgifter, vill ändra eller radera vissa uppgifter eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt oss på info@divinechocolate.se.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För det måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi har skyldighet att besvara din förfrågan senast inom en månad (och utan onödigt dröjsmål). Om vi har skäl att inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att behöva be om att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta info@divinechocolate.se.

Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller behöver kompletteras för det ändamål de syftar till har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller att kompletterade med ytterligare uppgifter som är nödvändiga för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts (exempelvis till fraktbolag som behöver uppdaterade uppgifter för att kunna fullfölja en leverans). Om du begär det kommer vi meddela dig vart rättelsen lämnats ut.

Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad, vilket du gör genom att kontakta info@divinechocolate.se.

Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad vilket innebär att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Exempelvis kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas vid rättelse under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för uppgifter du har givit oss baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter som behandlats automatiserat.
Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta info@divinechocolate.se.

Kontakt
Vi ser till att behandlingen av din data görs på ett tryggt och lagligt sätt. Om du vill komma i kontakt med oss gällande din integritet, ber vi dig kontakta info@divinechocolate.se.